Di tích Công an nhân dânTrải qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã lập nên những chiến công vẻ vang, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Những di vật, kỷ vật gắn liền với những chiến công, những con người đang còn hiện hữu trên khắp mọi vùng miền, các lĩnh vực và thuộc sở hữu của nhiều tập thể, cá nhân, đặc biệt là các thế các bộ chiến sĩ Công an nhân dân qua các thời kỳ... Đó chính là những di sản văn hóa quý báu góp phần tạo nên giá trị bản sắc Công an nhân dân, bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian ngày càng lùi xa, các thế hệ cán bộ Công an từ những ngày đầu ngày một ít dần đi, thêm vào đó, cuộc sống hiện đại cũng không ngừng làm xóa nhòa đi các dấu tích sự kiện và các di vật gắn liền với những thành tựu, chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an và quần chúng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Khoa học phát triển, các đồ dùng hiện đại.

Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569